Fakulta bezpečnostně právní


Magisterský studijní program FBP

Dvouletý magisterský studijní program "Bezpečnostně právní studia", studijní obor "Policejní management a kriminalistika", je strukturován a svým obsahem učiva zaměřen tak, aby profil absolventa splňoval požadavky na odborníky, připravené řešit komplexní problematiku policejního managementu a kriminalistiky na středních a vyšších stupních řídících funkcí.

Absolventi studiem získají znalosti, schopnosti a dovednosti potřebné k řízení policejních útvarů a řízení policejně bezpečnostních akcí. Získají též potřebnou manažerskou kompetenci založenou na znalosti řídícího procesu a dovednostech řídit lidské zdroje v konkrétních útvarech bezpečnostních sborů. Mimo tyto oblasti osvojených znalostí a dovedností bude student hlouběji orientován v právních, ekonomických a společenských vědních disciplínách. Specializace studentů v rámci studia dává možnost výběru z povinně volitelných předmětů podle jejich zaměření na zásahovou nebo správní a řídící činnost. Absolvent má disponovat společensko-vědními a bezpečnostně právními poznatky umožňující pochopit a znát fungování bezpečnostních sborů.

Umožňuje výběrem povinně volitelných předmětů, a případně volitelných předmětů, dosažení potřebné specializace, vhodné pro řešení konkrétních problematik a náročných nestandardních a krizových situací. Tvořivě reagovat na proměnlivou společenskou realitu a na dynamiku policejní profese. Dosažení potřebné specializace pro řešení konkrétních problematik je zajištěno strukturou povinných předmětů. Studijní obor je určen pro absolventy bakalářského studijního programu "Bezpečnostně právní studia.

Dvouletý magisterský studijní obor "Bezpečnostně strategická studia" představuje navazující specializaci tříletého bakalářského studijního oboru "Bezpečnostně právní studia". Je určen především pro studenty kteří se zajímají o specifikum zpracování bezpečnostních informací.

Magisterský stupeň vysokoškolského studia reaguje na požadavky zejména zpravodajských složek státu. Jeho cílem je zajistit dostatečný počet mladých vzdělaných odborníků, připravených řešit problematiku operativní a analytické služby v bezpečnostních sborech i ozbrojených silách, nebo jiných obdobných státních orgánech. Studijní obor je určen pro absolventy bakalářského studijního programu "Bezpečnostně právní studia" a je realizován pouze prezenční formou studia.

Copyright © Ministerstvo vnitra České republiky 2007
| úvodní stránka |