Katedra společenských věd

Katedra společenských věd zajišťuje na PA ČR výuku v předmětových skupinách filozofie a etiky, politologie, sociologie a psychologie. Do studijních oborů vstupuje povinnými, povinně volitelnými i volitelnými předměty. Ve vyučovaných předmětech je kladen důraz na aplikace do bezpečnostní praxe.
Katedra je rovněž nositelem vědeckovýzkumné činnosti se zaměřením například na otázky forenzní psychologie, extremismu, profesní a policejní etiky. V rámci své odborné působnosti zajišťuje katedra také konzultační a poradenskou činnost pro policejní a bezpečnostní praxi. Skupina psychologů nabízí rovněž psychologické poradenství pro studenty a zaměstnance.Vedoucí: doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr.h.c.
 
Sekretariát: ksv@polac.cz

tel.: 974828250
 
 
Tematické okruhy k přijímacímu řízení pro doktorský studijní program (2018)